УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Всички компании, предлагащи продукти и услуги, свързани с грижата за бебета, могат да бъдат номинирани. Всяка компания има правото да бъде номинирана в толкова категории, в колкото пожелае да участва.
 • Компаниите имат право да получат номинация в повече от една категория, стига да предоставят необходимата информация и допълнителни материали, касаещи всяка категория, в която кандидатстват. Всяка номинация следва да бъде точно подадена и структурирана съобразно изискванията на категорията, за която е подадена.
 • Не са разрешени промени в номинацията след изтичане на крайния срок.
 • Участниците в Наградите са изцяло отговорни за подадените кандидатури, както и за навременното им подаване.
 • Оценяването на кандидатурите от страна на журито се осъществява на база подадената от компаниите информация в тяхната онлайн заявка. Trade Media Group в качеството си на организатор, както и никой от състава на журито не е отговорен за грешно подадена или некоректна информация за съответната кандидатура.
 • Trade Media Group съвместно с Председателя на журито запазват правото си, на база подадените кандидатури, да сливат и/или премахват дадени категории, както и да пренасочват една категория към друга.
 • Организаторът си запазва правото да използва текста от номинациите за цели на промотирането на Наградите, стига изрично да не е упоменато, че текстът е конфиденциален или обект на авторско право.
 • След приключване на процеса по оценяване организаторът следва да информира компаниите, подали кандидатури, за резултатите.
 • Публичното обявяване на резултатите следва да бъде извършено спрямо действащите в страната изисквания и мерки за провеждане на събития, обявени от Министерството на здравеопазването.
 • Кандидатстващите компании и техните кандидатури не се обявяват публично. Кандидатурите се предават от Организатора към състава на журито за целите на процеса по оценяване. След завършване на процеса по оценяване се обявяват само наградените компании и кандидатури.
 • Организаторът запазва правото си да промени условията на Наградите във всеки един отетапите при настъпили форсмажорни обстоятелства, включително рестрикции, свързани с пандемичната обстановка. При настъпили такива обстоятелства Организаторът следва да уведоми кандидатстващите компании с електронно съобщение (имейл).
 • Кандидатстващите в Наградите компании нямат право да търсят отговорност от Организатора за каквото и да било действие, свързано с гореописаните условия, в контекста на участието им в Наградите.
 • Чрез подаване на кандидатурата си участниците приемат всички гореспоменати условия за участие, както и оценката и решението на журито, които не подлежат на допълнителни дискусии от страна на участниците в Наградите.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТУРИ. ПРОЦЕС ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАЛИДНИ КАНДИДАТУРИ

Предоставянето на кандидатурите се извършва онлайн след попълване на съответната форма на уебсайта. За да се счита една кандидатура за валидна, се очаква в рамките на посочения краен срок компаниите, които кандидатстват:
 • да посетят сайта www.motherandbabyawards.bg, където да попълнят и подадат своята кандидатура
 • да заплатят пълната сума за всички подадени кандидатури към банковата сметка посочена на www.motherandbabyawards.bg и да препратят платежното нареждане към [email protected].

Сумата, заплатена за участието, е невъзстановяема. В случай на форсмажорно събитие кандидатстващите компании следва да се свържат с Организатора.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТУРАТА

За да предадете своята кандидатура чрез онлайн формата, следва да предоставите следната информация:

1. Име на продукта или услугата

Моля да предоставите името на продукта или услугата по начина, по който желаете да бъде използвано.

2. Снимка (1 файл, до 5MB, jpg, png, gif)

Добавете снимка на вашия продукт.

3. Име на бранда (по избор)

Добавете името на бранда

4. Участващи компании

Попълнете името на участващата компания, както се изписва, с малки и големи букви, както желаете да бъде обявявана. Участващите компании може да бъдат повече от една.

5. Описание на кандидатурата (до 1000 думи)

Опишете продукта или услугата, с която кандидатствате, като предоставите максимална количествена и качествена информация, позовавайки се на резултати, ползи и иновации, адекватни към категорията, в която кандидатствате, предвид зададените критерии за оценка. Посочете и причините, поради които смятате, че трябва да присъствате в дадената категория.

6. Включва ли гореспоменатото описание поверителна информация?

Молим да ни уведомите, ако подадената към Организатора информация е поверителна и не желаете да бъде разпространявана. Уточнява се, че в такъв случай информацията следва да не бъде публично използвана, но ще бъде комуникирана със състава на журито, което ще оценява кандидатурата. От своя страна журито се задължава да не разпространява никаква част от предоставената информация към външни лица. Организаторът по никакъв начин не носи отговорност за информация, която не е класифицирана като поверителна към момента на подаване на кандидатурата. Отговорност за публичното й обявяване носи единствено компанията, подала кандидатурата.

7. Кратко резюме (до 100 думи)

Ще бъдете помолени да предоставите резюме на номинацията си, което ще бъде публикувано, в случай че бъдете наградени, на motherandbabyawards.bg, в прессъобщения, както и в други медии, свързани с Наградите. Опишете накратко кандидатурата си, като изтъкнете основните й предимства и избягвате използването на текстове с рекламен характер. Организаторът си запазва правото да не публикува и обявява текстове, които не отговарят на гореспоменатите условия и не са подадени заедно с кандидатурата онлайн.

8. Линкове (по избор)

Добавете един или повече активни линкове към кандидатурата си.

9. Галерия (по избор – файлове jpg, png, gif, до 5МБ размер на файл)

Добавете снимки, ако считате, че ще улесни работата на журито и ще спомогне по-доброто разбиране на процеса по оценяване на кандидатурата.

10. Видео (по избор – YouTube, Vimeo или Facebook)

Добавете видео към кандидатурата си. За повече въпроси как да попълните акуратно кандидатурата си, се свържете с представител на Организатора.

11. Въпроси (по избор)

Моля, отговорете на следните въпроси:

 • Според Вас коя е иновацията на Вашия продукт или услуга? Например – функционалност, ергономичност, лесна поддръжка, безопасност (предпазва от бактерии), природосъобразен.
 • Кои са конкретните ергономични данни на Вашия продукт? Например – механизми.
 • Кои са конкретните характеристики, с които Вашата услуга изпъква? Например – ефикасност, качество, безопасност.
 • Моля да предоставите името на продукта или услугата по начина, по който желаете да бъде използвано.

ОЦЕНКА НА КАНДИДАТУРИТЕ

ЖУРИ

Всички кандидатури ще бъдат оценени от жури, чийто състав е публично обявен. Организаторът разпределя журито в групи, така че да бъде избягнат конфликт на интереси и всеки член на журито да има нужния брой кандидатури за качествена оценка.

Организаторът не информира журито как са разпределени групите за оценка, с цел да се предостави максимална безпристрастност и анонимност. Оценяването е тайно и се извършва лично, за да се избегне информация за оценките на останалата част от журито.

Членовете на журито не оценяват:

 • кандидатури на компании, в които работят;
 • кандидатури на компании, участващи в същата група от компании;
 • кандидатури, подадени от трети лица, касаещи проект на компании, в които работят.

Членовете на журито следва да се самоизключват от оценка на всяка кандидатура, с която биха могли да бъдат свързани, като обявят това си намерение на сайта, на който се провежда процесът по оценяване.

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Оценката на кандидатурите ще бъде водена и извършена от журито, базирана на предоставената информация и взимайки предвид следните критерии:

За продукти:

 • Сертифициране
 • Иновация
 • Документи за проучвания; Ценова политика
 • Ниво на доверие
 • Резултати
 • Качество на продукта

За услуги:

 • Иновация, използване на иновативни методи
 • Качество на услугата, обучение на персонала, професионални умения и компетенции, протоколи, свързани със здравето, постоянство на клиентелата
 • Безопасност

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

 • Оценяването се извършва на база всички гореспоменати критерии, с които са запознати кандидатстващите компании и членовете на журито.
 • Всяка номинация се оценява от 1 до 100 (най-висока оценка) на база гореспоменатите критерии.
 • Финалната оценка се базира на средната оценка на всички членове на журито. Всички оценки се подават към Председателя на журито.
 • След завършване на процеса по оценяване и затваряне на платформата за оценка единствено Председателят на журито има достъп до направените от всички членове на журито оценки. Той верифицира оценките и процеса по оценяване.